‘FitFor55’: Het doel is duidelijk, de weg wordt nu uitgetekend: laten we de juiste keuzes maken voor een koolstofneutrale maatschappij | Agoria

‘FitFor55’: Het doel is duidelijk, de weg wordt nu uitgetekend: laten we de juiste keuzes maken voor een koolstofneutrale maatschappij

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/07/21 door Nele Laus
De Europese Commissie heeft op 14 juli een omvangrijk pakket maatregelen voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. Dit pakket omvat met name een herziening van het emissiehandelssysteem, een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen van de EU, opwaarts herziene doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energie in ons verbruik of ook de herziening van de CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens…

Agoria, de federatie van de Belgische technologische industrie, ondersteunt de doelstelling om de EU tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Dit wetgevend pakket ‘Fit for 55’  bepaalt een deel van de weg die ons daar naartoe leidt: het gaat bijgevolg om een belangrijke stap in onze energietransitie. De uitdagingen en omvang van de transitie zijn enorm en zullen een ingrijpende en duurzame impact op onze industrie hebben, in termen van zowel producten en oplossingen als van commerciële modellen, productietechnologieën en lokalisatie van activiteiten. Voor Agoria is het dan ook van cruciaal belang dat de juiste richting worden ingeslagen om ons industrieel weefsel in staat te stellen om naar klimaatneutraliteit te muteren. 

Het voorgestelde pakket is uitgebreid en de verschillende maatregelen van het pakket zullen niettemin grondig moeten worden geanalyseerd en, indien nodig, geheroriënteerd worden om deze industriële omschakeling mogelijk te maken.  

Onze huidige aandachtspunten
 

1. De internationale concurrentiepositie van de Belgische technologische industrie vrijwaren 

De ondernemingen van de Belgische technologische industrie opereren op een zeer concurrentiële wereldmarkt en het opleggen van Europese verplichtingen mag in geen geval leiden tot meer koolstoflekken d.w.z. verplaatsing van productie buiten de EU.  

De herziening van het Europees systeem voor emissiehandel en de modaliteiten van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen van de EU moeten op evenwichtige wijze worden bepaald. Het gaat er immers om te vermijden dat de koolstofcorrectie aan de grenzen leidt tot een verslechtering van de concurrentiepositie van onze industrie die halfafgewerkte of afgewerkte producten ontwikkelt door de omzeiling van deze verplichting.  Agoria zal bijzondere aandacht besteden aan dit punt tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en het Europees parlement zodat de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven niet wordt verzwakt. Een cruciaal evenwicht voor Agoria is dat deze herziening moet zorgen voor een stimulerend beleidskader voor een verdere decarbonisatie van onze bedrijven, maar tegelijk ook de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven moet vrijwaren. 

Om voormelde redenen vraagt Agoria dat er naast de opvolging van de geleidelijke realisatie van de doelstelling van het ‘Fit for 55’-pakket ook werk wordt gemaakt van een actieve en regelmatige opvolging van de impact op ons industrieel weefsel zodat in dit verband ook opportune en nuttige aanpassingen mogelijk blijven. 

2. Gebruik een slimme groene taxshift om de transitie te versnellen 

Klimaatneutraliteit kan niet bereikt worden zonder een het gebruik implementeren van klimaatneutrale energie in verschillende sectoren (mobiliteit, gebouwen, industrie, …), vaak groene elektriciteit maar ook andere energievectoren kunnen hier een rol spelen. Het aandeel toeslagen en heffingen is momenteel echter volledig in het voordeel van fossiele brandstoffen, zeker voor verwarmingsdoeleinden. Op Europees vlak zal door de unanimiteitsregel op fiscaal gebied waarschijnlijk niet voor een Europees level playing field gezorgd kunnen worden. Om volop in te kunnen zetten op de klimaattransitie pleit Agoria op onze verschillende beleidsniveaus voor een slimme groene taxshift.   

3. De inkomsten van de transitietools toekennen... aan de transitie  

De herziening van het Europees systeem van emissiehandel en de invoering van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen zouden inkomsten moeten opleveren die, volgens Agoria, op nationaal of op Europees vlak uitsluitend zouden moeten worden besteed om de transitie te financieren en te beschermen tegen koolstoflekken.  

4. De nodige investeringen realiseren om de transitie te versnellen en de Belgische industrie te begeleiden 

De FIT-for-55 package brengt naast uitdagingen ook heel wat opportuniteiten met zich mee voor de technologische industrie. Denk maar aan de bedrijven actief op gebied van windenergietechnologie, of waterstof. Ook voor de transport en gebouwensector, hebben Belgische technologiebedrijven heel wat te bieden om CO2-neutraliteit te realiseren, van batterijtechnologie, over waterstofaandrijvingen voor zwaar transport, tot warmtepompen voor gebouwen. Het is belangrijk dat de overheden het juiste investeringsklimaat creëren voor deze bedrijven om te ondernemen en hun activiteiten hier te verankeren, alsook de Belgische technologiebedrijven te positioneren als solution providers in het buitenland.  Agoria timmert aan de weg om voor Belgische technologiebedrijven deze opportuniteiten te creëren met verschillende initiatieven zoals waterstofstrategie en klimaatneutraal bouwen.

Met onze Europese partners zal Agoria in de komende maanden bijdragen aan de besprekingen van het ’Fit for 55’-pakket om de beoogde decarbonisatie te realiseren en de duurzame omschakeling van onze industrie mogelijk te maken. 

Was dit artikel nuttig?