Herstelplan 'Vlaamse Veerkracht': hoofdlijnen met betrekking tot mobiliteit | Agoria

Herstelplan 'Vlaamse Veerkracht': hoofdlijnen met betrekking tot mobiliteit

Gepubliceerd op 16/12/20 door Jean-Marc Timmermans
Minister Peeters, verantwoordelijk voor Mobiliteit en Openbare Werken, gaf een uitgebreid overzicht van de voorziene investeringen in 3 verschillende werven waarbij in het kader van het Vlaamse Veerkracht- en Relanceplan 885 miljoen euro extra middelen zullen voorzien worden.
  • In totaal 885 miljoen euro extra middelen vanuit het relanceplan voor het departement van Mobiliteit en Openbare werken, bovenop de investeringsenveloppe van 2,2 miljard euro (2020) en groeipad naar 2,6 miljard euro;
  • Werf 1: fietsinfrastructuur. De fiets staat centraal in de ambitie van de Vlaamse Overheid om in te zetten op de modal shift (tegen 2030 minstens 40% van de verplaatsingen duurzaam zijn). Versnelling van investeringen in fietsinfrastructuur met 250 miljoen euro extra budget, met speciale aandacht voor het fietssnelwegen, het wegwerken van missing links in het bovenlokaal fietsnetwerk en tenslotte ook voor verlichting langsheen de fietspaden;
  • Werf 2: verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor minister Peeters en er is hiervoor ruim 200 miljoen euro extra voorzien vanuit het relancebudget. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het aanpakken van de lijst met gevaarlijke punten (40 miljoen euro extra). Verder zal 30 miljoen euro extra uitgetrokken worden voor het realiseren van veilige schoolroutes en 20 miljoen euro extra voor de verdere uitrol van verkeerslichten en dynamisch verkeersmanagement. Tenslotte zal 100 miljoen euro extra budget besteed worden voor de aanpak van de kunstwerken en tunnels. Hierdoor zal in 2021 ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing en onderhoud van kunstwerken en tunnels te vernieuwen;
  • Werf 3: duurzame mobiliteitsprojecten. Voor Duurzame mobiliteitsprojecten zal 385 M€ extra geïnvesteerd worden vanuit de middelen van het relanceplan. Voor de vergroening van het rollend materieel van De Lijn zal 93 miljoen euro van het relancebudget voorzien worden. Verder voor de uitrol van laadinfrastructuur wordt 30 miljoen euro extra geïnvesteerd en 90 miljoen euro voor het versneld uitrollen van ledverlichting langsheen de gewestwegen. Voor de logistieke sector en ter ondersteuning van de modal shift richting transport over het water wordt 96 miljoen euro extra voorzien voor het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal, alsook 20 miljoen euro voor extra kaaimuren, 35 miljoen euro voor de Blue Deal en 21 miljoen euro voor projecten gerelateerd aan de opwaardering van de Dender;
  • Hervormingen: er komen specifieke acties rond output gerichte aanpak, het schrappen van onnodige interne procedures om doorlooptijden te verminderen alsook het herevalueren en vereenvoudigen van de vergunningsprocedures. Dit om de efficiëntie te verhogen.

Naast bovenvermelde 3 belangrijke werven van fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid zullen ook extra middelen aangewend worden voor een aantal specifieke projecten waaronder de onteigeningen voor de realisatie van de Nieuwe sluis van Zeebrugge (27 miljoen euro) alsook voor de P-FOS vervuiling van de Oosterweelverbinding (23 miljoen euro). Tenslotte zijn er ook de investeringen in de congestiegevoelige gebieden zoals Antwerpen en Brussel met respectievelijk de investeringen en het uitgebreid investeringsprogramma samen met de “Werfgenootschap”.

Agoria is alvast tevreden met het totaal bedrag van 885 miljoen euro vanuit het relance budget voor investeringen in mobiliteit en openbare werken, alsook met 20 miljoen euro extra middelen vanuit het relanceplan voorzien voor de verdere uitrol van (intelligente) verkeerslichten en dynamisch verkeersmanagement in Vlaanderen. Voor Agoria biedt het Europees relanceplan een opportuniteit om hier een nog sterker ambitieniveau naar voren te schuiven en alle 1800 kruispunten in Vlaanderen met intelligente verkeersregelaars versneld uit te rusten (zie ook ons artikel van 2 december). Dit zal niet enkel bijdragen tot de doelstellingen inzake verkeersveiligheid maar heeft ook een positieve impact op de doorstroming en de duurzaamheid van het wegverkeer. Verder ondersteunen we ook de plannen van minister Peeters om extra budgetten te voorzien voor de vergroening van de vloot bussen van De Lijn, alsook voor de verdere uitrol van de nodige laadinfrastructuur voor de transitie richting meer duurzame mobiliteit. In dit kader vragen we graag extra aandacht voor onder meer ‘laden op het werk’ en het gebruik van slimme laadoplossingen (zie ook ons artikel van 3 december)

Ook minister Somers, verantwoordelijk voor onder meer Binnenlands bestuur heeft ook een aantal investeringsplannen voorgesteld die met mobiliteit te maken hebben.

  • In het kader van het “Project Kopenhagen” zal 150 miljoen euro beschikbaar zijn voor lokale besturen voor de vernieuwing of grondige renovering van het lokale en boven lokale fietsnetwerk. Voor elke 2 euro die een lokaal bestuur hiervoor op tafel legt, zal de Vlaamse Overheid 1 euro hieraan toevoegen.
  • In het kader van “Lokale Klimaatacties” is er 15 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde uitrol van laadpalen vanuit de lokale besturen. Concrete doelstelling hierbij is om 1 laadpaal per 200 inwoners te realiseren. Nog in het kader van dit project is er 10 miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van elektrische deelsystemen. Het betreft deelsystemen met elektrische wagens maar ook andere types van elektrische deelsystemen.
  • Voor de twee voorgaande acties is een 50/50 co-financiering vanuit de Vlaamse Overheid voorzien voor de acties van de lokale besturen inzake laadpalen en elektrische deelsystemen.

Agoria is tevreden met het ruime bedrag van 150 miljoen euro voor de verbetering van het lokale en bovenlokale fietsnetwerk alsook met de 15 miljoen euro voor de uitrol van laadpalen vanuit de lokale besturen. Zoals steeds is het een aandachtspunt van Agoria om te voorzien in een goede coördinatie en te werken vanuit een geconsolideerde visie en om deze initiatieven van het lokale niveau, de steden en gemeenten, goed af te stemmen met de andere initiatieven vanuit het departement Mobiliteit en Openbare werken.

Was dit artikel nuttig?