Vlaamse Regering licht herstelplan 'Vlaamse Veerkracht' toe | Agoria

Vlaamse Regering licht herstelplan 'Vlaamse Veerkracht' toe

Gepubliceerd op 15/12/20 door Jolyce Demely
Afgelopen vrijdag 11 december lichtte de Vlaamse Regering haar plannen toe voor het Europese herstelplan. Dit gebeurde tijdens een webinar georganiseerd door het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). 5,15 miljard euro aan Europese middelen binnen de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht zou tussen 2021 en 2023 richting België uitkomen om een herstelbeleid te voeren op federaal en regionaal niveau. Het Vlaams herstelplan 'Vlaamse Veerkracht' bedraagt 4,3 miljard euro.

Een groot deel van dit plan wil de Vlaamse Regering laten financieren met de Europese middelen, het overige deel zal via eigen Vlaamse middelen worden gefinancierd. Het Vlaamse relanceplan “Vlaamse Veerkracht” werd reeds toegelicht tijdens de Septemberverklaring van minister-president Jambon en werd de voorbije maanden verder uitgewerkt in concrete projecten. Voor onze Vlaamse bedrijven betekent dit dat ook zij hun initiatieven in de komende maanden zullen kunnen indienen binnen deze concrete programma’s of binnen het reguliere O&O-budget, dat tevens met 100 miljoen euro zal worden verhoogd.

Agoria houdt eraan u tijdig te informeren over nieuwe opportuniteiten die zich op Vlaams niveau voordoen. Op dit ogenblik is het weliswaar nog te vroeg om individuele projecten bij de Vlaamse overheid aan te melden. Dit werd in het begin van het webinar duidelijk onderlijnd door Vlaams minister-president Jambon, alsook in onze contacten hierover met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) bevestigd.

Wilt u het webinar van de Vlaamse Regering herbekijken of de presentaties raadplegen? Dat kan hier. Voor verdere toelichting of vragen kunt u steeds contact opnemen met onze Algemeen Adviseur voor Vlaanderen, Jolyce Demely (Jolyce.Demely@agoria.be).

Hieronder lichten we per beleidsdomein een aantal interessante en relevante initiatieven toe (niet-exhaustief):

Hilde Crevits, Viceminister-president en minister voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

 • 2021 wordt het “jaar van de opleiding” (i.k.v. levenslang leren).
 • Een versterking van 100 mio euro voor O&O-projecten van bedrijven via Vlaio, om Vlaanderen ‘uit de crisis te innoveren’, daarnaast komen er ook impulsprogramma’s met hierin specifieke calls naar doelgroepen of bestaande projecttypes.
 • Er komt een versterking van bestaande kennisinstellingen (imec, VITO, EnergyVille).
 • Er komt 10 mio euro aan extra middelen om de Vlaamse bedrijventerreinen te verduurzamen.
 • Vlaio en FIT zullen samenwerken aan een Brexit-actieplan om bedrijven te helpen om zich te heroriënteren (markten, producten en diensten). 30 mio euro via FIT en 50 mio euro via Vlaio.
 • Daarnaast is ook het koolstofarmer maken van de Vlaamse economie een belangrijke ambitie van de Vlaamse regering. Hiervoor wil ze o.a. 125 mio euro vrijmaken om Europese koploper te worden in waterstof, alsook 15 mio euro voor de ondersteuning van circulaire economie projecten in elektronica & textiel en 10 mio euro voor circulaire economie projecten in de bouwsector.
 • Er wordt ook 6 mio euro vrijgemaakt voor een impulsprogramma geneeskunde en zorg van de toekomst, gesteund op 3 pijlers nl. gepersonaliseerde geneeskunde, regeneratieve geneeskunde en een data-gedreven zorg.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

 • Wat betreft klimaat is de ambitieuze doelstelling vooropgesteld om met een investering van 437 miljoen euro 95.000 renovaties per jaar te gaan realiseren.
 • De Vlaamse Regering erkent ook de nood aan aandacht voor groene warmte en investeert daarom 50 miljoen euro extra, dit via 2 projectoproepen voor de komende 2 jaar.
 • Om Vlaanderen als recyclagehub te versterken voorziet het plan 30 miljoen euro met een focus op de restafval verwerking van luiers, asbest en kunststoffen en textiel.
 • Om de strijd tegen de droogte aan te gaan wordt 258 miljoen euro extra uitgetrokken voor de Blue Deal.
 • Er gaat ook bijzondere aandacht naar de vereenvoudiging van omgevings- en MER-procedures.

Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

 • 375 mio euro voor een digitale versnelling in onderwijs: details volgen nog, maar grosso modo zal het budget naar vier items gaan: (1) infrastructuur, (2) ICT-beleid in scholen, (3) vaardigheden van het schoolteam, (4) leermiddelen en leeromgeving (remediëren en excelleren) met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
 • 1 mio euro voor het wegwerken van leerachterstand binnen en buiten schooltijd (zomerscholen en andere initiatieven in weekends en vakanties).
 • 60 mio euro voor bijscholen en herscholen in het volwassenenonderwijs.
 • 60 mio euro voor het hoger onderwijs om te investeren in blended onderwijs, digitale didactiek, nieuwe opleidingen inspelend op de toekomst en levenslang leren.
 • 3 mrd euro voor nieuwbouw en renovatie van scholen (apart budget, buiten het relanceplan).

Minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 • Fietsinfrastructuur: Er wordt 250 mio euro vanuit het relancebudget extra uitgetrokken voor de realisatie van fietssnelwegen, het wegwerken van missing links in het bovenlokaal fietsnetwerk en voor verlichting langsheen de fietspaden.
 • Verkeersveiligheid: Er wordt 200 mio euro vanuit het relancebudget extra geïnvesteerd voor het aanpakken van de gevaarlijke punten (40 mio euro), het realiseren van veilige schoolroutes (30 mio euro), de uitrol van verkeerslichten en dynamisch verkeersmanagement (20 mio euro) en voor het aanpakken van de kunstwerken en tunnels (100 mio euro).
 • Duurzame mobiliteitsprojecten: Er wordt 385 mio euro extra geïnvesteerd vanuit de middelen van het relanceplan voor de vergroening van het rollend materieel van De Lijn (93 mio euro), de verdere uitrol van laadinfrastructuur (30 mio euro) en voor het versneld uitrollen van ledverlichting (90 mio euro) langsheen de gewestwegen. Verder worden ook investeringen gedaan in verschillende initiatieven in het kader van de modal shift naar logistiek transport over het water (samen 152 mio euro extra).
Was dit artikel nuttig?