Privacy en cookie policy | Agoria

Privacy policy betreffende het gebruik van de website en het gebruik van cookies

Agoria vzw (hierna ook “we” of “wij”), Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel (Ondernemingsnummer 0406.605.390), is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

1) Toepassingsgebied
Deze website wordt beheerd door Agoria in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze leden en klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

2) Welke persoonsgegevens worden verzameld?
U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Agoria de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam en voornaam, aanspreking, adres;
 • contactgegevens (e-mail, telefoon);
 • bedrijf en functie.

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen, tijdens seminaries, vergaderingen of events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

 • locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gpssignalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie laat ons toe u te identificeren tijdens uw bezoek van de Agoria website. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;
 • gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;
 • Gegevens (identificatiegegevens, e-mail, interessegebieden , landsdeel (stad, gewest)) die we ontvangen via sociale media campagnes op Facebook, LinkedIn, Twitter.

Agoria kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

3) Waarom wordt die informatie verzameld?
Agoria verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te
  verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
 • om de door u bestelde producten en diensten te leveren, zoals:
  • advies van experten (individuele dienstverlening);
  • collectieve dienstverlening door u te informeren over ontwikkelingen en nieuws belangrijk voor de technologische sector via nieuwsbrieven; white papers / gidsen / business guides / publicaties; seminaries, infosessies en Agoria Academies; events, …
  • modellen, informatienota’s, …
  • online tools : XY Tool; Cafetaria Plan tool; GDPR Compass; berekeningsmodules;
   zelfdiagnose welzijn; zelfdiagnose jobfit; risicoanalyse tool; tool
   kantoorafvalpreventie; reach compliance tool; CE Marking tool; Digital Journey
   Tracker; Connect & Deal; DigiCoach, etc.
 • Het opzetten van zakelijke en online platformen om de leden en klanten van Agoria bij te staan bij het verder ontwikkelen van de onderneming en van zaken:
  • Online leeromgeving (Agoria Academy);
  • Online platform voor matchmaking (vb. Pick my Skills, Connect & Deal);
  • Organisatie van evenementen bestaande uit leden of klanten uit bepaalde sectoren
   met het oog op het creëren van netwerken en commerciële activiteiten.
 • Het organiseren van evenementen, seminaries en beurzen om de technologische sector in de kijker te zetten en te promoten (vb. seminaries van het departement Services, events van de business clubs, eGov Awards, Smart Cities Awards en evenementen, …)
 • om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om u aangepaste informatie te verstrekken en om u, op basis van uw interesses en browsehistoriek op onze website, gerichte Agoria diensten voor te stellen waarvan wij denken dat ze u zouden interesseren;
 • om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
 • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
 • om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
 • Via social media campagnes zal Agoria uw persoonsgegevens verkrijgen via het sociale mediakanaal. Deze campagnes laten Agoria toe om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Bij het klikken op advertenties kan Agoria via het sociale mediakanaal de bovenvermelde gegevens opvragen. Agoria kan u contacteren op basis van uw interesses (bijvoorbeeld Be The Change, GDPR Compass, Digitalisering, Maakindustrie van morgen, etc.), zodat wij onze dienstverlening beter kunnen afstemmen op uw vragen en/of noden;
 • om nu en dan contact met u op te nemen (via email of telefonisch) voor specifiek marktonderzoek;
 • om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op specifieke formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;

4) Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?
Agoria kan uw persoonsgegevens delen met:

 • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen, namelijk Agoria Real Estate en Agoria Tax Consultants; of
 • met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals
  • online platformen waar Agoria mee samenwerkt of partner van is (mHealth Belgium, AI4Belgium)
  • Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met
   uw account; of

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn een cloud CRM-systeem, hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning (Hubspot, Network App, Facebookpixel) en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Agoria sluit de nodige contracten af met haar dienstverlener-verwerkers en met andere verwerkingsverantwoordelijken om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te verzekeren.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van Agoria worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het  bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

5) Doorgifte van uw persoonsgegevens
DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), d.w.z. de Verenigde Staten van Amerika, vermits we gebruik maken van Hubspot. Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel "Rechten van de betrokkene"

6) Hoe gebruiken we cookies?
Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

a. Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies
Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Targeting cookies of advertentiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een
beroep op externe bedrijven zoals Hubspot om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites bezoekt.

Social media cookies
Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Google Analytics
Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, volg dan de instructies uit de volgende link : https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.agoria.be